W fashion

in ontwikkeling

- Algemene voorwaarden W fashion -

De algemene voorwaarden van W fashion b.v., gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht aan de Gellikstraat 9, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Limburg te Maastricht.

ARTIKEL 1

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van algemene Voorwaarden van anderen c.q. derden, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alwaar in deze Voorwaarden contractspartij staat vermeld, wordt bedoeld eenieder met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, derhalve kopers, opdrachtgevers en dergelijke. Onder order wordt verstaan een door of namens de contractspartij gedane bestelling of gegeven opdracht; onder Offerte wordt verstaan een door ons gedane aanbieding.

ARTIKEL 2

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3

Door ons in afbeelding, catalogi, monsters, stofstalen, dessins of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, vorm of kwaliteit binden ons niet en worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

ARTIKEL 4

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

ARTIKEL 5

Een overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging van de order of de opdracht, dan wel, bij gebreke daarvan, door de feitelijke uitvoering van de order of opdracht.

ARTIKEL 6

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten binden ons niet dan nadat en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 7

AI onze prijzen zijn exclusief B.T.W en luiden in Euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8

Wij zijn gerechtigd en/of overeengekomen prijzen met doorberekening van B.T.W, evenredig te verhogen, indien na een offerte en/of na de totstandkoming van de overeenkomst kosten van hulpmiddelen, onderdelen, materialen of grondstoffen dan wel arbeidskosten, overheidsheffingen of invoerrechten zijn gestegen, voorts indien onze inkoopprijzen door een wijziging van de muntwaarde van de Euro ten gevolge van een wijziging van de wisselkoersen of anderszins zijn gestegen en tenslotte indien door de contractspartij wijzigingen worden aangebracht in de order als gevolg waarvan voor ons hogere kosten ontstaan dan waarvan in de offerte werd uitgegaan.

ARTIKEL 9

Wij zijn gerechtigd een order, ook die welke van samengestelde aard is, bij gedeelten uit te leveren en voor elke levering afzonderlijk te factureren. Onder samengestelde order wordt verstaan het in een order bestellen door onze contractspartij van bepaalde hoeveelheden van verschillende goederen.

ARTIKEL 10

Wanneer, ingeval van een samengestelde order, door ons in gedeelten wordt uitgeleverd, zonder dat voor elke levering apart gefactureerd wordt, is de contractspartij alleen, indien dit schriftelijk is overeengekomen, gerechtigd betaling van de gehele order uit te stellen totdat de gehele order uitgeleverd is. Wanneer door ons voor een samengestelde order een samengestelde prijs ( dat wil zeggen een niet naar elk onderdeel van de order gespecificeerde totaalprijs) is opgegeven zijn wij bij uitlevering van een gedeelte van de order niet gehouden daarvoor een evenredig gedeelte van de voor de gehele samengestelde order afgesproken prijs te factureren; alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen kan de contractspartij in dat geval volstaan met betaling van een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 11

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats af fabriek en/of af magazijn. Indien wij enige termijn voor de levering van een goed op ons nemen, houdt zulks uitsluitend in, dat wij naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zullen nemen. De contractspartij is niet gerechtigd ontbinding van overeenkomst en/of vergoeding van enige schade, welke dan ook, te vorderen, indien de tijd van levering en/of enige termijn door ons wordt overschreven, terwijl zulks de verplichting van de contractpartij onverlet laat, verklarende de contractspartij nadrukkelijk afstand te hebben gedaan van ieder recht op schadevergoeding wegens te late levering. De leveringstermijn gaat eerst in, wanneer de overeenkomst conform artikel 5 tot stand is gekomen en de contractspartij al zijn verplichtingen tot dan toe is nagekomen.

ARTIKEL 12

Goederen, door de contractspartij aan ons teruggezonden of bij bezorging aan de contractspartij door deze niet aangenomen, kunnen, voor rekening en risico van contractspartij, door ons worden opgeslagen ter plaatse waar ons dit goeddunkt. Wij zijn gerechtig te allen tijde die teruggezonden en/of geweigerde goederen voor rekening en risico van de contractspartij onderhands te verkopen. De opbrengst, verminderde met de door ons gemaakte kosten, behoeft niet eerder aan de contractspartij te worden verantwoord en/of afgedragen dan op de dag dat de overeengekomen koopprijs te vermeerderen met de eventueel wegens te late betaling ons toekomende rente en kosten ten volle door de contractspartij is betaald, alles onverminderd ons recht die opbrengst als betaling in mindering op de koopprijs te doen strekken.

ARTIKEL 13

Indien wij het vervoer van goederen naar een contractspartij op ons nemen en voor het vervoer zorg (laten) dragen, worden de te dier zake tegenover derden aangegane verbintenissen geacht in het belang en voor rekening en risico van de contractspartij te zijn aangegaan, en komen alle te dier zake gemaakte kosten -daaronder begrepen de kosten van verzekering- en risico’s van de contractspartij.

ARTIKEL 14

Reclame inzake zichtbare gebreken en/of de kwaliteit van de geleverde goederen moeten op straffe van verval van rechten binnen veertien dagen na de levering zoals bedoeld in artikel 11 schriftelijk aangetekend bij ons worden ingediend. Reclames inzake verborgen gebreken dienen schriftelijk aangetekend en op straffe van verval van rechten binnen zes weken na de ontvangst van de goederen bij ons te worden ingediend.

ARTIKEL 15

Reclames geven de contractspartij niet het recht zijn betaling en/of andere verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de reclame door ons ongegrond wordt bevonden zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de contractspartij daarnaast recht heeft op enige vergoeding. Door het leveren van vervangende deugdelijke goederen moeten wij geacht worden aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Indien vervanging door ons geen mogelijkheid is, wordt de factuur hiermee verminderd.

ARTIKEL 16

De contractspartij verplicht zich zorg te dragen voor betaling van de overeengekomen prijs uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te onzen kantore of op een door ons aangegeven bankrekening zonder enig beroep op korting en/of compensatie uit welke hoofde dan ook, welk eventueel recht op korting en/of compensatie nadrukkelijk wordt uitgesloten.

ARTIKEL 17

Alle door de contractspartij aan ons, uit welke hoofde dan ook, verschuldigde bedragen worden van rechtswege, onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, opeisbaar bij niet-betaling op de vervaldag. Voorts is onze vordering op de contractspartij onmiddellijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbaar, indien de contractspartij van ondernemingsvorm verandert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaart, tot liquidatie overgaat, overlijdt, of, zo de contractspartij een vennootschap is, wordt ontbonden. Bij niet-nakoming zijner verplichting is de contractspartij zonder voorafgaande ingebrekestelling aan ons verschuldigd een rente van 1 % per maand over het gehele opeisbare bedrag -naast alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten- die wij voor de inning van onze vordering maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het opeisbare bedrag met een minimum van 500,- EUR ingeval de Kantonrechter bevoegd is en 1.250,- EUR ingeval de Arrondissementrechtbank bevoegd is van een vordering kennis te nemen. Tot de buitengerechtelijke incassokosten behoren onder meer de kosten en honoraria, in rekening gebracht door hen, die door ons met de invordering worden belast. Bovendien verbeurt de opdrachtgever in geval van niet-tijdige betaling of bij annulering van enige order van rechtswege aan ons een voor geen vermindering vatbare schadevergoeding ten belope van 15 % van het opeisbaar ons toekomende bedrag, onverminderd het ons toekomende recht om volledige schadevergoeding van onze contractspartij te vorderen.

ARTIKEL 18

Betalingen, gedaan door de contractspartij nadat hij op de voet van het bepaalde in artikel 17 in gebreke is, zullen op de eerste plaats in mindering strekken op de verschuldigde gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.

ARTIKEL 19

Bij niet-, niet-tijdig, of niet behoorlijk voldoen door de contractspartij aan enige op hem rustende verplichting, alsmede indien zich een der in artikel 17 genoemde omstandigheden voordoet, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn doch onverminderd de ons toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding, en onverminderd het in artikel 17 bepaalde.

ARTIKEL 20

Wanneer naar onze mening de contractspartij minder of verminderd kredietwaardig is te achten, kunnen wij een betalingstermijn bedingen, afwijkend van die genoemd in artikel 16 en voorts een aan de levering voorafgaande vooruitbetaling vorderen en/of levering van de goederen onder rembours bedingen. Niet-nakoming van een of meerdere van de in het bovengenoemde lid genoemde nadere voorwaarde staat gelijk met niet-betaling op de vervaldag. In dat geval treedt het bepaalde van artikel 17 in werking. Mocht contractspartij niet verzekerbaar zijn bij onze kredietverzekering, behouden wij ons het recht voor de order te annuleren, zonder dat contractspartij enige schadevergoeding en/of compensatie toekomt.

ARTIKEL 21

Indien de uitvoering der overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, zijn wij gerechtigd de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel deze te ontbinden en van de opdrachtgever vergoeding van de door ons reeds gemaakte kosten te vorderen, zonder dat contractspartij enige schadevergoeding en/of compensatie toekomt.
Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan ons te wijten omstandigheid, waardoor de uitvoering van deze overeenkomst voor ons bezwaarlijk wordt dan wel geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

ARTIKEL 22

Wij moeten geacht worden aan onze verplichtingen jegens de contractspartij te hebben voldaan, ook indien:
1. Zich geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, model en dessin voordoen;
2. Van een geleverde partij niet meer dan 10 % der geleverde exemplaren afwijkingen vertonen;
3. Geconditioneerde vlaktematen geen grotere afwijkingen dan 3 % vertonen;
4. Geconditioneerde gewichten, inhoudsmaten en/of samenstelling geen grotere afwijkingen dan 10 % vertonen;
5. Een kwantum niet minder beloopt dan 90 % van het overeengekomene;
6. Bij levering volgens monster, model of dessin daarvan in slechts geringe mate is afgeweken.

ARTIKEL 23

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, andere indirecte schade of enige andere schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, toegebracht aan personen en/of zaken vanwege de door ons geleverde goederen.

ARTIKEL 24

Voor zover op ons enige aansprakelijkheid rust, is deze beperkt tot het factuurbedrag waarvoor wij goederen hebben geleverd. In ieder geval zal onze contractspartij ons volledig vrijwaren en ons alles vergoeden wat wij aan derde uit dien hoofde zouden moeten voldoen, indien wij ter zake van enige schade, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, door derden mochten worden aansprakelijk gesteld.

ARTIKEL 25

De contractspartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van het gebruik van in een order voorgeschreven merken, modellen, ontwerpen, dessins en dergelijke.

ARTIKEL 26

Totdat alle openstaande facturen door of namens de contractspartij geheel zijn betaald, blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom. Zolang betaling van de goederen niet heeft plaatsgevonden is de contractspartij niet gerechtigd ten nadele van ons of ten gunste van derde over de goederen te beschikken, en de contractspartij is in het bijzonder niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen, of enig zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. Bij niet- of niet-tijdige betaling zal de contractspartij de goederen op ons verzoek onmiddellijk te onzer beschikking stellen en is de contractspartij verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van deze niet-betaalde goederen te verzekeren en op ons verzoek de desbetreffende polis en betaalde premiekwitanties in fotokopie aan ons te verstrekken.

ARTIKEL 27

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen met uisluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter in Maastricht. Niettegenstaande het in de vorige alinea gestelde, behouden wij ons het recht voor een uit de gesloten overeenkomst voortvloeiend geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats dan wel land van vestiging van de contractspartij.

ARTIKEL 28

In geval van een geschil met een buitenlandse contractspartij, waarbij onder meer ( de uitleg van onze algemene voorwaarden in het geding is, zal alleen de Nederlandse tekst van onze Algemene Voorwaarden bindend zijn voor beide partijen, zulks met uitsluiting van de in de taal van de contractspartij bestaande versie van onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 29

De contractspartij verklaart door ondertekening van de orderbevestiging een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en welke ook geldend is voor toekomstige orders en overeenkomsten, tenzij een nieuwe versie aan contractspartij bekend wordt gemaakt die vanaf dan geldend is.

Deze voorwaarden worden tevens op verzoek van de contractspartij kosteloos toegezonden per mail.

Voor verdere vragen omtrent onze algemene voorwaarden kunt u te alle tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

W fashion b.v.
Gellikstraat 9,
6215JM Maastricht
Nederland
T +31-(0)43-7114522

KvK : 14123531
BTW-nummer : NL821477778B01